Gramophone Records

Leonid Utyosov "Dark Night"

  Leonid Utyosov "Dark Night"

  Russia (USSR)

  recorded in 1943

  Music by N. Bogoslovsky, words by B. Agatov, Aprelevka Record Plant

  Vinyl

  25 cm; label size 8 cm

  Инв. 966.2