Gramophone Records

Klavdiya Shulzhenko, "Mother"

  Klavdiya Shulzhenko, "Mother"

  Russia (USSR)

  Recorded in 1943; released in 1945-1948

  Music by M.Tabachnikov, lyrics by I.Gridov, Aprelevka Record Plant

  Vinyl

  25 cm; label size 8 cm

  Инв.945.2